Visie op Duurzame Inzetbaarheid

Nederland wordt steeds gezonder oud! In 2019 is voor het eerst de helft van de volwassen bevolking van Nederland ouder dan 50 jaar. Om sociaaleconomische redenen zal de komende decennia de pensioengerechtigde leeftijd dan ook verder stijgen. Duurzame inzetbaarheid, het op een vitale manier benutten van ons werkvermogen, wordt dus meer en meer van belang.

Duurzame inzetbaarheid begint in onze visie bij het besef dat baanzekerheid, werkzekerheid wordt. De focus ligt hierbij op inzetbaarheid, mobiliteit en vitaliteit en niet op ziekte. Kijken naar je mogelijkheden want beperkingen hebben we allemaal.

Voorwaarde hiervoor is dat mensen tot het inzicht komen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling en dat flexibiliteit en een leven lang leren in je persoonlijke belang zijn. Onze (bedrijfs)artsen nemen deze visie altijd mee in het contact met medewerkers.

Maar er is meer nodig om een cultuurverandering te starten die leidt tot het denken in en handelen naar duurzame inzetbaarheid. Denk hierbij aan het aanpassen van het verzuimbeleid naar een duurzaam inzetbaarheids- en levensfasebewust beleid. Het hebben van een beleid en werkwijze is een goede start, maar het communiceren met, en inspireren van leidinggevenden en medewerkers is hiermee onlosmakelijk verbonden.

Duurzame Inzetbaarheid in de praktijk

Duurzame inzetbaarheid is volgens ons een optelsom van 3 hoofdpijlers:
1. Inzetbaarheid 
2. Preventie en Vitaliteit
3. Mobiliteit

Vitaliteit is volgens ons een belangrijk onderdeel van duurzame inzetbaarheid. Maar het is niet zo dat wanneer een medewerker gezond eet en sport deze per definitie duurzaam inzetbaar is, daarvoor is een samenspel tussen de 3 bovengenoemde factoren noodzakelijk.

Communicatie

Om de gezamenlijke missie en visie op duurzame inzetbaarheid uit te rollen kunnen we Arbo-on-stage (VIVO: Vermaken-Insprireren-Verbinden-ontmoeten) inschakelen. Dit doen we door zowel voorstellingen voor leidinggevenden als voor werknemers in periodieke herhalingssessies (werkconferenties in cafévorm) te organiseren. Deze voorstellingen inspireren uw medewerkers om op een positieve en energieke manier aan de slag te gaan en stil te staan bij hun persoonlijke groei.

Samenwerken en verantwoordelijkheid

De basis van een optimale samenwerking is dat verantwoordelijkheden en regie op de juiste plaats liggen. Wij zijn van mening dat de verantwoordelijkheid voor verzuim bij de medewerker zelf ligt. Iedereen is wel eens ziek of heeft wel eens klachten, echter de één meldt zich direct ziek en de ander is niet van het werk weg te slaan. De medewerker kiest er zelf voor om met bepaalde klachten te verzuimen of niet. Het verzuim is dus een gedragskeuze.

Wij zijn van mening dat de (bedrijfs)arts pas een duidelijke meerwaarde heeft, wanneer de leidinggevende en de medewerker er (op medische gronden) samen niet uitkomen. Een gerichte vraagstelling en de benodigde voorinformatie zijn hierbij van belang om een optimaal advies van de (bedrijfs)arts te krijgen. De (bedrijfs)arts heeft naast het voeren van verzuimgesprekken en consulten, een coachende, sturende en zo nodig directieve rol. De inzetbaarheidscoach kan uw leidinggevende desgewenst ondersteuning bieden.

Iedere organisatie is uniek

Het is onze ervaring dat ieder bedrijf een andere verzuim- en inzetbaarheidsdynamiek heeft en in een ander stadium van eigen regie zit. Organisaties hebben ook uiteenlopende doelstellingen op het gebied van eigen regie. Geen enkel bedrijf heeft echter 100% eigen regie en binnen bedrijven geven leidinggevenden hieraan op hun eigen manier invulling. Onze dienstverlening is daarom in de kern altijd gebaseerd op maatwerk.